DENETİM
İç Denetim

Şirkette yılda bir kez yapılan Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için atanan toplam üç denetçi vardır. Bunların biri, (A) grubu; biri (B) grubu; biri de (C) grubu payların sahiplerinin göstereceği aday(lar) arasından seçilir.
Denetçiler, kanunen kendilerine verilen yetki ve görevlerin yanı sıra, Teknik Denetim Komitesi’nden farklı olarak, bizatihi Şirketin iç işleyişini gözetler ve denetlerler. Denetçiler, bu bağlamda özellikle Şirketin Ana Sözleşmesi’nde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen faaliyet konuları doğrultusunda çalışıp çalışmadığını; Şirket defter, hesap ve kayıtlarının usulüne uygun tutulup tutulmadığını denetler.

Dış Denetim

TİAK A.Ş. kuruluşu itibarıyla yürütülmekte olan çalışmalarda üzerinde durulan en önemli konu “gizlilik ve denetim”dir. Sistemin tüm aşamalarında olduğu gibi, denetim konusuyla ilgili de tüm dünya örnekleri detaylı incelenerek, dikkate alınmıştır. Ancak TİAK A.Ş. Türkiye’deki hassas durumun da etkisiyle, işleyişinde dünyada benzerine rastlanmayan, en gelişmiş denetim sistemini yapılandırmıştır. Dünyada Televizyon İzleme Ölçümü Sistemi kurulmuş olan tüm ülkelerde, denetim faaliyetleri genel geçer olarak tek bir uzman tarafından, düzensiz aralıklarla gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de TİAK A.Ş. tarafından yürütülen Televizyon İzleme Ölçümü Sistemi’nin ise çeşitli alanlarda uzman kişilerden oluşan Denetim Komitesi tarafından düzenli olarak denetimi yapılmaktadır.

TİAK A.Ş. kuruluşu itibarıyla öncelikli olarak, ölçümde kullanılan metodoloji, ölçüm sistemi, raporlama gibi sistemin tüm aşamalarında sağlam ve detaylı bir denetim yapılabilmesi amacıyla, bağımsız ve tarafsız denetleme kurulu olarak görev yapmak üzere konularında uzman kişilerden oluşan Teknik Denetim Komitesi ile anlaşma yapmıştır. Teknik Denetim Komitesi; TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu’na sunulacak raporların yorumlanması, gönderilmesi, TİAK A.Ş. ile iletişimin sağlanması konularından sorumlu olan bir başkan ve uzmanlık alanlarıyla bağlantılı şekilde istatistik ve metodoloji, örneklem ve ölçme değerlendirme, medya analizleri-iletişim sosyolojisi, yazılım-veri güvenliği konularında yetkin toplam 6 kişiden oluşmaktadır.

Teknik Denetim Komitesi Faaliyetini Yürüten Kuruluşlar
Marmara Üniversitesi 2011 - 2012
İstanbul Ticaret Üniversitesi 2012 – devam etmektedir

İTİCU Teknik Denetim Komitesi; TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu’na sunulacak raporların yorumlanması, gönderilmesi, TİAK A.Ş. ile iletişimin sağlanması konularından sorumlu olan İletişim Fakültesi Dekanı başkan olmak üzere, akademik çalışmalarıyla bağlantılı şekilde istatistik ve metodoloji, örneklem ve ölçme değerlendirme, medya analizleri-iletişim sosyolojisi, yazılım-veri güvenliği konularında uzmanlığı olan toplam 6 akademisyenden oluşmaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknik Denetim Komitesi, sistemin sağlıklı yürütülmesi amacıyla düzenli olarak ölçümün tüm süreçleriyle ilgili denetimlerini yapmakta ve aylık raporlarını TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu’na sunmaktadır. VTA’yı yürüten Araştırma Şirketinin denetim raporları akabinde sundugu açıklama, önlem ve iyileştirmeler, takip eden denetimlerle raporlanmaktadır.

TNS A.Ş. ise, düzenli olarak her denetim raporunun ardından TİAK A.Ş.’ye sunduğu “Denetim Aksiyon Raporu” ile denetim raporlarındaki her konuyla ilgili aldıkları aksiyonları, yaptıkları iyileştirmeleri açıklamalarıyla beraber TİAK A.Ş.’ye sunmaktadırlar. Bu aylık denetim raporları “Yayın Hizmetlerinin İzlenme Ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına Ve Denetlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 13. Maddesi 1. Bendi uyarınca RTÜK’e de gönderilmektedir. TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu’nun talebi durumunda ise hazırladığı ara raporlarla denetimi daha da kuvvetlendirmektedir.

Televizyon İzleme Ölçümü Araştırması yapıldığı müddetçe devamlılık arzeden ve edecek olan denetim sürecinde düzenli olarak paylaşılan raporlar, panelde olası aksaklıklara en kısa sürede müdahale edilmesi amacını taşımaktadır. Televizyon İzleme Ölçümü hizmetinin tüm süreçleri deneklerin ifşasına mahal vermeyecek şekilde titiz bir denetim sürecinden geçerek devam etmektedir.

TİAK A.Ş., İzleyici Ölçümü Raporlamasının bütün nüfusu temsil edecek şekilde en az hata ve en yüksek veri güvenirliği ile ortaya konabilmesi için dünya ölçüm standartlarına tam uyumlu, şeffaf bir denetim anlayışıyla çalışmalarını yürütmektedir. Sürecin her aşamasında, Denetçi raporlarına istinaden Araştırma Firmaları ile olumlu-olumsuz tüm tespitler görüşülerek gerekli konuların düzeltilmesi sağlanmakta, panelin güvenilirliğini zedeleyecek herhangi bir olumsuzluğa mahal bırakılmamaktadır. Çağdaş normlara uygun, gizli ve güvenilir data üretiminin önemiyle “denetimin” bağımsızlığı ve tarafsızlığının gözetilmesi esasıyla çalışmalar sürdürülmektedir.


Bağımsız Denetim
Bu denetimlerin yanı sıra her yıl bir Bağımsız Denetim Firması, TİAK A.Ş.’nin “Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim”i ile “Süreç Denetimi”ni gerçekleştirmektedir. Her yıl en az bir kez TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olan Bağımsız Denetim Firması, Teknik Denetim Komitesi’nden ve İç Denetçiler’den ayrı olarak faaliyette bulunmaktadır.

Bağımsız Denetim Faaliyetini Yürüten Kuruluşlar
2013 - Ernst & Young Bağımsız Denetim Firması
2014 - Ernst & Young Bağımsız Denetim Firması

Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim
Bu denetim kapsamında, Bağımsız Denetim Firması TİAK A.Ş. Şirket faaliyetlerini denetlemektedir. Her yıl, ilgili yıl için anlaşma imzalanmış olan Bağımsız Denetim Firması, TİAK A.Ş.’nin tüm prosedürlere uygunluk denetimini gerçekleştirerek raporlamaktadır. Bağımsız denetimde finansal tablolarda yer alan tutarlar ve dipnotlar ile ilgili olarak bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim teknikleri kullanılmaktadır. Bağımsız Denetim Firması’nın hazırlamış olduğu bu Denetim Raporları TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu’na ve RTÜK Yönetimi’ne sunulmuştur. Süreç Denetimi Bağımsız Denetim Firması “Süreç Denetimi” kapsamında TİAK A.Ş.’nin “Televizyon İzleme Ölçümü Araştırması” konusunda hizmet aldığı Araştırma Firmalarsı’nın, tüm prosedürlere uygunluk denetimini yapmakta ve raporlamaktadır.
Bağımsız Denetim Firması, “Televizyon İzlenme Ölçümü” yüklenici firması olan Araştırma Şirketleri’nin iç denetim süreçlerindeki; kalite kontrol süreçleri, veri bütünlüğü ve genel kontroller konularında dikkatini çeken, Sözleşme’ye aykırı olumlu/olumsuz hususları tespit ederek, ISRS 4400 standardı çerçevesinde raporlama hizmetini gerçekleştirmiştir. Bağımsız Denetim Firması’nın düzenlemiş olduğu bu raporlar Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde yüklenici firmaya ulaştırılmakta ve firma “Bağımsız Denetim Raporu” kapsamında aldığı önlem ve yaptığı düzeltmeleri “Aksiyon Raporu” düzenleyerek bildirmektedir.