DUYURULAR

03/03/2023
TİAK TELEVİZYON İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ / 2022 İZLEME DAVRANIŞLARI
ÖLÇÜMÜN KÜNYESİ  https://tiak.com.tr/upload/dosyalar/olcumun_kunyesi_tr.pdf
  • ÖLÇÜMÜN KAPSAMI;
TV İzleyici Ölçümü kapsamında, ölçümün örneklemini teşkil eden 40 ildeki izleyicilerin TV izleme davranışları tüm yıl boyunca 7/24 takip edilmektedir. TİAK TV İzleyici Ölçüm Paneli Evreni; yerleşim yeri alt sınırı (İlçe toplam nüfusu) 10.000 olacak şekilde, ölçümün yapıldığı 40 ilde çalışan televizyonu olan, konut olarak kullanılan tüm haneler ve bu hanelerde yaşayan 5 yaş üzerindeki kişiler ve bu haneleri ziyaret ederek televizyon izleyen misafirlerin izlemelerini içermektedir.
  • ÖRNEKLEME YÖNTEMİ;
Panel hanelerinin seçimi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden “çok aşamalı, tesadüfi örnekleme” yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. TV İzleyici Ölçümü Evrenine ilişkin demografik değişkenleri ve TV İzleme Davranışı Üzerinde Etkili Olan Değişkenleri (TV Sayısı, Yayın Alma Şekli vb.) tahmin etmek için ilk aşamada Veri Tabanı Araştırması gerçekleştirilir. Veri Tabanı Araştırmasından elde edilen sonuçlar ve TÜİK Nüfus İstatistikleri kullanılarak yapılan ağırlıklandırma çalışması sonunda Evren Değerleri belirlenir.
Saptanan evren değerlerine göre hedef kitleler tabakalandırılır. Son aşamada aday panelistler tabakalar içerisinden tesadüfi olarak seçilerek panele davet edilir. Panelist olarak seçilecek haneler sadece TÜİK tarafından tesadüfi olarak seçilmiş ve Veri Tabanı Anketi uygulanmış haneler olabilir. TÜİK’ten alınan adreslerde yapılan Veri Tabanı Araştırması gerçekleştirilmeyen herhangi bir hane hiçbir şekilde panele dahil edilemez.
  • ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ;
Ölçüm kapsamında günlük olarak elde edilen TV izleme verileri; yaklaşık 4.300 hanede yaşayan yaklaşık 14.000 kişiyi ve bu haneleri ziyaret eden ve hanede TV İzleyen günlük yaklaşık 1000 misafirin izlemeleri üzerinden raporlanmaktadır.
  • VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ;
Veri toplama yöntemi olarak davranış ölçümlemelerinde kullanılan en etkin uygulama olan pasif gözlem yöntemi kullanılmaktadır. Panelistlerin evlerinde yaptıkları bütün izleme kayıtları evlere kurulan, televizyon ve ses sistemleri ile bir arada çalışan PeopleMeter cihazı ile toplanmaktadır.
PeopleMeter cihazı hangi kanalın izlendiğinin saptanmasını sağlar. Ayrıca Panelistler izleme yaptıkları zamanlarda PeopleMeter’ın uzaktan kumandasında kendilerine tanımlanmış tuşlara basarlar, böylece izlemenin hangi hane bireyi tarafından yapıldığı saptanır.
Hanelerden gelen izleme verileri analiz edilerek raporlamaya hazırlanmaktadır. Abonelere verilen özel bir yazılım verilerin istenilen tüm detaylarda raporlanabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca günlük özet veriler TİAK aboneleri ile paylaşılmaktadır.
  • UYGULAMA ZAMANI;
Veri toplama süreci 365 gün 7/24 aralıksız olarak devam etmektedir. Hanelerde televizyon izlenen tüm sürelerde ölçüm yapılmakta ve izlenen kanallara / izleyen kişilere yönelik veriler düzenli olarak toplanmaktadır. Toplanan veriler TİAK abonelerinde bulunan özel bir yazılım ile istenilen zaman dilimleri için (Günlük, Aylık, Haftalık, Saatler Bazında vb.) raporlanabildiği gibi izleyici grupları bazında da (Kadınlar, Erkekler, AB Sosyo-Ekonomik Gruptaki İzleyiciler vb.) raporlanabilmektedir.
Ölçüm sonuçlarına ait kamuoyu ile paylaşılabilen genel veriler TİAK Web sayfasında (www.tiak.com.tr) TABLOLAR sekmesinde aylık, yıllık ve günlük özet veriler şeklinde yayınlanmaktadır.


Copyright © 2017 by TİAK A.Ş.