TV İZLEME ÖLÇÜMÜ

Türkiye'de Televizyon İzleme Ölçümü
Ölçümün Amacı

TİAK A.Ş.’nin, yüklenici firmalar aracılığıyla sağlamakta olduğu Televizyon İzleme Ölçümü (Televizyon Kanallarının Karşılaştırmalı İzlenme Oranları Ölçümü); sektör bileşenlerinin, teknik açıdan uluslararası normlara uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli tüm standartları adil ve şeffaf bir şekilde belirlenmiş, teknik denetimi ve kontrolü gerekli şekilde yapılan, her aşamasında gizlilik ilkesi gözetilen, güvenilir, tutarlı, tarafsız, güncel veriye ulaşabilmeleri amacıyla yapılmaktadır.

Ölçüm Hizmet Sağlayıcı Firmalar

17.10.2012 tarihinda RTÜK tarafından yayınlanmış olan “Yayın Hizmetlerinin İzlenme Ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına Ve Denetlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Televizyon İzleme Ölçümü Hizmeti için VTA (Veri tabanı Araştırması) ve Ölçüm Raporlaması yapan şirketin ayrı şirketler olması gerekliliği sebebiyle, TİAK A.Ş. ölçümün bu iki aşaması için farklı şirketler ile hizmet sözleşmesi imzalamıştır.

24.04.2012 tarihinde “Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca raporlama yapacak şirketten ayrılan Veri Tabanı Araştırması’nın 2013 yılı için ANAR Ltd. Şti. ve ve devamında sırasıyla GENAR, DİYALOG Araştırma ve VTE Araştırma ile sözleşme imzalanmıştır.

Halihazırda Panelin kurulumu, yönetimi ve televizyon kanallarının karşılaştırmalı izlenme oranları ölçümü ve raporlaması ise Kantar Media tarafından yürütülmekte olan hizmetlerdir.

Ölçümün Kapsamı

İzleyici ölçer cihazı (peoplemeter) kullanılarak yapılan televizyon izlenme ölçümü belli aşamalardan oluşan entegre bir sistemdir. İzleyici ölçer cihazı (peoplemeter), günümüzde teknolojik ürünlerin giderek yaygınlaştığı televizyon ortamında sağlıklı izlenme ölçümünü mümkün kılan, güncel ve teknolojik gelişmelere uygun bir sistem olarak tüm dünyada kabul görmekte ve pek çok ülkede kullanılmaktadır.

İlk aşama

İlk aşama veri tabanı araştırması (VTA) yapılmasıdır. Veri tabanı araştırması, temsil edilecek nüfusun sosyal, demografik özellikleri ile televizyon ortamına ilişkin bilgi toplanan geniş ölçekli ve belirli aralıklarla tekrarlanan bir araştırmadır. Araştırmadan elde edilen nüfus bilgisi, panel kompozisyonuna temel olacak temsiliyet kriterlerinin saptanması, evrenin belirlenmesi ve güncellenmesi için temel kaynaktır. Panel, bu araştırmadan çıkan resme göre tasarlanmaktadır. Araştırmada görüşülen haneler, panelin hem kurulması hem de devamlılığının sağlanmasında kullanılacak bir veri tabanı oluşturmaktadır. Panel aileleri, belirlenen kriterlere göre bu veri tabanından seçilmektedir. Araştırmanın sürekliliği, bu ortamdaki gelişmelerin takibini ve gerektiğinde ölçüm sisteminin yeni koşullara uygun olarak güncellenmesini sağlamaktadır.

İkinci aşama

Ölçüm sisteminin ikinci aşaması panelin oluşturulmasıdır. Panel, izleme ölçümü yapılacak nüfusun belirlenen temsiliyet kriterleri bazında oluşturulmuş istatistikî örneğidir. Paneli oluşturan aileler, veri tabanı araştırmasında görüşülen ve panele katılmayı kabul eden aileler arasından seçilmektedir. Panel üyelerinin izleme davranışı, panel üyeliğinin gerektirdiği eğitim sürecinin tamamlanmasını takiben veri üretimine alınmaktadır.

Üçüncü aşama

Sistemin üçüncü aşaması izleyici ölçüm cihazı ve bu cihazla birlikte çalışan kumandanın kullanılmasını gerektirmektedir. Buna göre panel üyelerinin yapması gereken tek görev, izlemeye başladıklarında ve izlemeyi bıraktıklarında kumanda cihazında kendilerine ayrılmış düğmeye basarak cihazın söz konusu izlemeyi kaydetmesini sağlamaktır. Bu görevin doğru yapılıp yapılmadığı panel yönetimi içerisinde yapılan periyodik kontrollerle saptanmaktadır. Bu periyodik kontroller son derece önem verilen, panelin günlük hareketlerindeki olağan dışı değişimlere son derece hassas yapılmış kontrolleri içermektedir. Kumanda cihazının üzerinde her biri ailenin bir bireyine tahsis edilmiş düğmeler bulunmaktadır. Kişiler, televizyon izlemeye başladıkları ve bıraktıklarında kendilerine ait düğmeye basmakta, böylece yaptıkları izleme ölçüm cihazına aktarılmaktadır ve ölçüm cihazı yapılan izlemeyi kaydetmektedir. Ölçüm cihazı hanedeki tüm televizyonlara takılmaktadır.

Dördüncü aşama

Dördüncü aşama veri aktarımıdır. Bu aşamada, izleyici ölçüm cihazında toplanan veriler, veri üretim yazılımı tarafından her gün otomatik olarak veri üretim merkezine çekilir. Bu işlem, yazılımın hanedeki ölçüm cihazına GPRS aracılığıyla bağlanmasıyla gerçekleştirilmektedir.

Beşinci aşama

Veri aktarımının ardından beşinci aşama olan veri üretimi aşaması gelmektedir. Veri üretimi, izleyici ölçüm cihazından çekilen verinin onaylanması, ağırlıklandırılması ve analiz yazılımının kullanabileceği formata dönüştürülmesini kapsamaktadır.

Altıncı aşama

Sistemin altıncı aşamasında, yayınların isim, tipoloji, başlama ve bitiş saatleri bilgilerini kapsayan program ve reklam veri tabanından faydalanılmaktadır. İzleyici ölçüm cihazından gelen kişi-kişi, dakika-dakika veri, bu veri tabanıyla birleştirilerek, izleyici verisi, kullanıcının program ve reklam kuşaklarını da analiz edebileceği nihai haline ulaşmaktadır. Bu yolla her evden alınan ham bilgiler, zaman içinde bireysel izleme alışkanlıklarını gösteren bildirimler olarak düzenlenir.

Belirli istasyonlar veya programların izlenme paylarına, belirli programları ve/veya günün bir kısmında yayınlananları izleyenlerin sayısına ve sıralamasına, tek veya birçok yayındaki belirli program veya reklamları izleyen kümülatif izleyicilere ve izleme işleminin süresi ve sıklığına ilişkin raporlar dahil bu veriler belirli bir süreye ilişkin olarak program ratingleri ve kanal ratinglerini oluşturmak için işlenir. Son aşamada ise, müşterilerin izleyici verilerine günlük olarak ulaşabilmeleri sağlanmaktadır.

Copyright © 2017 by TİAK A.Ş.