TV ÖLÇÜM TERMİNOLOJİSİ

Acceptable HHs
 • İzleme verisi elde edilen, kalite koşullarını sağlayıp raporlamaya dahil edilen hanelerdir.
Adhesion
 • Bir programın hedef kitle izleyicilerinin toplam izleyici sayısı içindeki oranıdır.
Adjacency
 • TV reklam spotları yerleştirilmesi için program yayınlarının başı ve sonunda ayrılan ticari zaman periyodu.
Advertiser
 • Reklam veren, marka sahibi.
Advertising agency
 • Reklam ajansı.
Advertising clutter
 • İzleyicilerin maruz kaldıkları toplam reklam hacmidir.
Advertising spot
 • Program içerisinde ve program aralarında yayınlanan her türlü reklam (ticari reklamlar ve kamu spotları). Spot.
Advertorial
 • Tanıtıcı reklam.
Affinity index
 • Bir hedef kitlenin, analiz konusu programdaki izleyici yoğunluğunun, tüm kişiler içinde var olma yoğunluğuna oranı. Programın bu hedef kitle tarafından özellikle tercih edilip edilmediği saptanır.
Aggregated viewing data
 • İşlenmiş ve ölçüme dönüşmüş, panel haneleri özelinde bilgi içermeyen toplam görüntüleme verileri.
Air broadcasting
 • Görüntü, ses gibi veri içeriğinin karasal yayınıdır.
AMR - Average Minute Rating
 • Dakika başına düşen ortalama izleyici sayısı.
AMS - Audio Matching System
 • İzleme yapılan yayının belirlenmesi için ölçüm cihazı ile toplanan ses verisinin referans veri tabanı ile karşılaştırılarak eşleştirildiği sistem.
Announcement
 • Reklam spotu ya da ticari spot.  Advertising spot.  Spot.
ASP - Average Setting Price
 • Ay, yıl vb. bir döneme ait birim başına net satış.
Atria Pro
 • Peoplemeter hizmetini destekleyen Kantar Media "back office" işletim sistemi.
ATS - Average Time Spent
 • TV izleyenler bazında, ilgili program, reklam kuşağı veya kanalın ortalama izlenme süresi.  ( A.T.S. % = RATING % / REACH %)
ATV - Average Time Viewed
 • Tüm evren bazında ortalama izleme süresi.
Audience
 • Dinleyici, izleyici, seyirci, okur.
Audience accumulation
 • Belirli bir süre boyunca bir ortama maruz bırakılan farklı insanların (veya hanelerin) toplam sayısı.
Audience composition
 • Bir program izleyicisinin yaş, cinsiyet, eğitim gibi demografik özellikleri çerçevesinde sınıflandırılması.
Audience duplication
 • Bir program izleyicileri içinde yer alan, aynı zamanda başka bir programın da ulaştığı izleyici ya da hane halklarının oranı.
Audience flow (izleyici akışı)
 • Program yayınlanırken programı izlemeye başlayan ya da izlemeyi bırakan izleyici ya da dinleyici sayısı. İzleyici akışı bir programı açıp kapatan, bir kanalı izlerken bir başka kanala geçiş yapan veya önceki programla aynı kanalda kalan kişi ya da hane halklarının oranını (%) gösterir.
Audience profile
 • Bir televizyon programının ulaştığı birey veya hanelerin demografik özellikleri.
Audience share (channel share)
 • Kanal ya da programların, yayınları sırasında toplam izleyiciden aldıkları pay.
Average audience
 • Yayın sırasında bir programın ortalama dakikalık izleyici sayısı.
Average loyalty
 • Ortalama izleyici oranının (%) günlük ortalama toplam izleyici oranına (%) göre oranı.
Average reach
 • Bir kanal, zaman dilimi, program veya reklam kesitinin, belirlenmiş minimum reach koşulunu sağlayan izleyici sayısı.
Average time viewed
 • Belirli bir zaman aralığını gösteren bir içeriğin, reklamın ya da direkt zaman aralığına ulaşan kişilerin bu zaman aralığında ortalama harcadığı süredir.
 
Bant reklamı
 • Program yayını esnasında ekrandaki görüntü üzerine kısmi olarak (ekran altı, üstü, solu gibi) yerleştirilen reklam tipi. Çerçeve reklam.
BARB
 • Broadcasters Audience Research Bureau. Birleşik Krallık'ta televizyon izleme ölçümünü yapan kuruluş.
Barter
 • Reklam bedelinin marka sahibinin (reklam veren) ürettiği mal ve hizmet ile ödenmesi, takas.
Base
 • Test aşamasını geçerek üretime alınmış panel hanelerinin bütünü.
Batch
 • Kantar Media - Instar Analytics yazılımının önceden hazırlanıp kaydedilmiş rapor ya da raporların otomatik olarak çalıştırılması ve belirlenen formatlarda kaydedilmesini sağlayan fonksiyon(lar)
Beta Index
 • Bir programın reception share'i (izleyici karı) ile programın yayınlandığı zaman diliminin tüm gün tüm TV izleyicisinden aldığı payın karşılaştırılması.
Billboard
 • Sponsorlu bir programın ya da programın reklam kuşağının başında/sonunda yer alan sponsor kredileri.
Block
 • Programın reklamlar ile bölünmeler arasındaki reklam aralıkları.
Break
 • İki program ya da bir programın kısımları arasındaki zaman aralıkları. Program haricindeki tüm yayınları ifade eder. Commercial Break ve Break (non-commercial) olarak iki kategoride sınıflandırılır.
Break number (break position)
 • Reklam spotunun bulunduğu aralıktaki (break) sırası
Broadband cable (wideband)
 • Çok sayıda, tipik olarak 30 ya da üstünde televizyon kanalını taşıma kapasitesine sahip kablo.
Broadcast  (broadcasting)
 • Yayın.
Broadcaster
 • Yayın kuruluşu, yayıncı.
Bumper in/out
 • Program öncesi ve kapanışında çıkan kısa (5 saniye altı) birbirleriyle bağlı reklamlar.

Cable penetration
 • Televizyonlu bütün haneler içinde kablolu yayın alan hanelerin oranı.
Cable television system
 • Kablolu yayın sistemi.
Cable TV
 • Kablolu yayın yapan kanal.
CAM - Conditional Access Module
 • Akıllı kart ile şifreli ve koşullu dijital yayın çözümü yapan sistem.
Campaign awareness
 • Bir reklam kampanyasını gören kişi sayısı.
CAPI - Computer Aided Personal Interview
 • Bilgisayar destekli yüz yüze görüşmeler. Televizyon Ölçüm Paneli için evren değerlerinin hesaplanması ve aday adaylarının berlirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen Veri Toplama Araştırması'nda kullanılan veri toplama yöntemidir.
Carriage fee
 • Paralı televizyon yayın platformlarının hizmet için aldığı taban ödeme.
Catch-up TV
 • TV programlarını yayınladıktan sonra internet üzerinden zaman kaydırmalı (time-shifted) izlemeyi sağlayan bir sistem.
CATI - Computer Assisted Telephone Interview
 • Bilgisayar destekli telefon görüşmeleri. Televizyon Ölçüm Paneli'ndeki hanelerin bilgi güncellemelerinde kullanılan veri toplama yöntemidir.
Census
 • Tamsayım. Örneklem temsiliyeti için tabakalandırılacak ve/veya ağırlıklandırılacak değişkenlerin evren içerisindeki betimsellerini belirlemek için uygulanır.
Chief Income Earner
 • Haneye asıl geliri sağlayan kişi.
Clutter
 • TV ve radyoda kısa bir sürede üst üste yayınlanan reklam, program tanıtımı, duyuruların toplamı.
Commercial
 • Bir markanın reklamını yapan TV spotu.
Confidence interval
 • Güven aralığı. Ölçüm yapılan bir örneklemden alınan bir bilginin evren ile uyumlu olma olasılığını belirtir.
Consolidated Audience
 • Canlı ve kaydederek izlemeyi içeren toplam izleme.
Contacts
 • Seçilen hedef kitlenin bir üyesinin reklam izlemesini gösteren spot izlenme ölçüsü. İzlenme sayıları toplanarak bir reklam kampanyasına ait toplam izlenme sayısı bulunur.
Content
 • Bir mecranın yayın içeriği.
Coverage
 • Bir grup yayından (program, spot) en az birini (1 veya daha fazlasını) izlemiş, belirlenmiş minimum reach koşulunu sağlamış olan izleyici sayısı. Erişilen toplam izleyici sayısını verir.
CPP
 • Rating başına düşen maliyet. CPP = TOPLAM HARCAMA GRP / RATING formülü ile hesaplanır.
CPS-CPP/Sec (Cost Per GRP Per Sec.)
 • Bir GRP değerinin 1 saniyesinin maliyeti.
  CPS =TOPLAM HARCAMA /{(TOPLAM SÜRE/ TOPLAM
  SPOT ADEDİ) X GRP} formülüyle hesaplanır.
CPT - Cost Per Thousand/CPM - Cost Per Mile
 • 1000 kişi başına düşen maliyet. CPT/CPM = KAMPANYA MALİYETİ x 1000 / ERİŞİLEN KİŞİ formülüyle hesaplanır.
CTTV
 • CTTV %, seçilen zaman aralığında toplam izlemeye ne kadar katkı sağlandığını gösterir.
CV - Consolidate Viewing
 • Canlı ve zaman kaydırmalı yapılan toplam izleme.

Data fusion
 • Birbirinden bağımsız iki verinin sosyo demografik özellikler gibi belirli referans noktaları üzerinden birleştirilmesi işlemi.
Data poll
 • Hanelerin izleme verilerinin veri işleme ve üretim için GSM vasıtasıyla çekilme işlemi.
Data yüklemek
 • TİAK A.Ş kararı gereği her gün saat 10:00'da müşterilerde kurulu olan Instar Analytics raporlama ve analiz programına otomatik olarak HTTPS platformundan verilerin yüklenmesi işlemi için kullanılan genel kabul görmüş ifade.
Daypart
 • Gün içerisinde belirli bir zaman aralığına ya da bu zaman aralıklarının her hangi bir kombinasyonuna tekabul eden ifade.
Days activity
 • Bir spotun ya da programın, seçilen zaman aralığında kaç gün yayınlanmış olduğu bilgisi.
Decoder
 • Belirli bir amaç doğrultusunda taşıma yapılırken bir sistematik düzende gruplanan verinin kullanım için tekrar açılmasını sağlayan sistem.
Demografi
 • Evrendeki birey ya da hanelerin ortak karakteristiklere göre oluşturdukları gruplar (örn. cinsiyet)
Drop-out (söküm)
 • Bir pasif gözlem paneli içerisinde hanede kullanılan ya da bireyin kullandığı veri toplama cihazının/programının alınması/kaldırılması
Duplication
 • Ortak izleme. Aynı ya da farklı kanallardaki programları izlemiş olan ortak izleyicilerdir.
Duration
 • Herhangi bir yayın türünün ya da bir grup yayın türünün süresi.

Effective frequency
 • Mesajın istenilen etkiyi yaratabilmesi için hedef kitleye ulaşması gereken sıklığı.
Effective reach
 • Medya planının effective frequency düzeyinde elde ettiği erişim.
Effective sample size
 • Etkin örnek büyüklüğü. Örneklem içerisindeki gruplamalardan kaynaklanan ağırlıklandırma etkilerinden arındırılmış örneklem büyüklüğü.
Efficiency
 • Ağırlıklandırma kullanılan dizaynlarda örneklem etkinliğini belirlemek için kullanılan ölçüt. Ana örneklem varyansı ile rassal alt örneklem varyansının karşılaştırılmasını sağlar.
Ekstra spot
 • Reklam kuşağı dışında kalan, ancak sponsorluk veya sosyal reklam kategorilerine girmeyen reklamlar.
Emission share
 • Bir kanalın, bir programa, toplam yayın süresinden ayırdığı zaman payı. Kanalın programa yaptığı zaman yatırımını gösterir.
ES - Establishment Survey
 • Popülasyona ait bilinmeyen parametrelerin tahminlemesini yapmak ve panelist aday adaylarını belirlemeye yönelik yapılan baz araştırma. Veri Toplama Araştırması.
Evren
 • Bir amaç doğrultusunda tüm değişkenlerin ölçülebileceği değerler. Bir araştırmada temsil edilen toplam popülasyondur.
Excessive viewing
 • Ölçüm kalitesi eşiğini aşan uzun süreli izlemeler.
Exclusive reach
 • Belirli bir programı, kanalı, zaman dilimini veya spotu izlemiş, belirlenmiş olan minimum reach koşulunu sağlamış, ancak diğer hiçbir programı, kanalı, zaman dilimini veya spotu izlememiş olan izleyici sayısı.
Extended TV
 • Yayıncıların lineer TV yayınlarının online platformlarda da sunulmasını kapsayan görsel ve işitsel gösterimler.
Extended TV Panel
 • Yayıncıların lineer TV yayınlarının yanında bu yayınların online platformlarda da sunulmasının ölçümünü amaçlayan TV paneli.

F2F - Face to Face Interview
 • Yüz yüze görüşme ile yapılan anket uygulaması. VTA (ES) görüşmelerinde kullanılan veri toplama yöntemidir.
Flow chart
 • Yıllık medya planının şematik gösterimi.
Focalmeter
 • ARF spoofing teknolojisi kullanılarak DSL modemlere bağlanıp bu modem vasıtasıyla yapılan internet aktivitelerinin takibi için tasarlanmış dijital ölçüm cihazı.
Forced turnover
 • Panel dengesinin korunması ya da panel yıpranmasının azaltılması için panelist talebi dışında gerçekleştirilen zorunlu sökümler.
Frame
 • Kesit görüntü.
Free VOD
 • Talep edilerek ulaşılan ücretsiz içerik. (bkz. VOD)
FTA - Free to Air
 • Yayın alma noktasından içerikleri ücretsiz olarak izlenebilen kanal. Herhangi bir abonelik veya izleme başına ödeme sistemi yoktur.

Gain
 • Migration sırasında kazanılan kişi sayısı.
Genre
 • Program sınıflandırması (yarışma, talkshow, dizi, vb.)
Gross audience
 • Bir televizyon izleme ölçüm sistemi içerisinde belirli bir periyotta bir ya da birden fazla izleme yapan hane ya da bireylerin tamamı.
Gross panel size
 • Fiziksel olarak peoplemeter cihazlarının kurulu olduğu tüm haneler (test, üretim ya da raporlama).
GRP - Gross Rating Point
 • Belirli bir medyaya veya programa göre bir reklam kampanyasının boyutunu belirleyen ölçek. Spotların izlenme sayısı (Cont '000) ile seçilen hedef kitle evreni arasındaki ilişkidir. GRP spot raporunda kullanılır ve izleme sayılarının, seçilen hedef kitle evrenine oranından elde edilir.
Guest
 • Misafir izleyici. Televizyon izleme ölçüm panelinde olan bir hanede, izlemeye katılan ancak o evin daimi üyesi olmayan kişi olarak tanımlanır. İzleme verileri taşınabilir ölçüm cihazlarının kullanılmadığı sistemlerde panele dahil olan hanelerin ölçüme dahil olmayan başka hanelerde yaptıkları izlemeleri tahminlemek için kullanılır.
Guest factor
 • TV Ölçüm Paneli'ne dahil olan misafir izlemeyi toplam izlemenin içerisine katabilmek için geliştirilmiş, panel temsiliyetini esas alan algoritma ile elde edilmiş misafir izleme faktörü.
Guest viewing
 • Misafir izleyicinin yaptığı izleme.

Hane
 • Televizyon izleme ölçümünde araştırmaya dahil olan aynı evde yaşayan temel izleyici grubu. Household.
HDTV - High Definition TV
 • Yüksek tanımlı çözünürlükte yayın oynatma özelliğine sahip televizyon.
Head of Household
 • Hane halkı reisi.
Heavy viewer
 • Televizyon izleme sıklık ve süreleri yüksek düzeyde olan izleyici grubu.
HHs With Guest
 • Misafirli haneler.
Household
 • Televizyon izleme ölçümünde araştırmaya dahil olan hanelerdir.
Household Size
 • Televizyon izleme ölçümünde araştırmaya dahil olan hanelerde yaşayan kişi sayısıdır.
Housekeeper
 • Hane alışverişlerinden sorumlu kişi, karar verici.
Housewife
 • Çalışmayan kadınlar ya da çalışmayan ve alışverişten sorumlu olan kadınlar şeklinde tanımlanmaktadır.
HTTPs
 • İnternet tarayıcısı ile web sitesi arasında sağlanan güvenli veri transferi protokolü (güvenli hiper metin aktarım iletişim kuralı)

IAA - International Advertising Association
 • Uluslararası Reklamcılık Derneği
Individuals
 • İzleyiciler. Ölçümlerde bir hane raporlamaya tüm izleyicileri ile dahil olur.
Individuals 5+
 • 5 yaş ve üstü izleyiciler. Ölçümlerde bir hane raporlamaya tüm izleyicileri ile dahil olur.
Insertion
 • Bir reklamın toplam yayınlanma sayısı. Spotların sayısını veren değişkendir.
Installed base
 • Test ya da üretim aşamasında olan peoplemeter kurulu tüm panel haneleri.
Instar Analytics
 • Televizyon izleme verilerinin raporlandığı Kantar Media arayüzü.
IPTV
 • Televizyon içeriğinin karasal, dijital, kablolu vb. konvansiyonel aktarımlar yerine paketler halinde internet protokolleri ile aktarıldığı yayın sistemi.

Jenerik
 • Bir programın başında yer alan ve tanıtıcı bilgiler içeren kısım.
Jenerik sponsorluğu
 • Reklam kuşağı başında veya sonunda "Reklamlar" kapağı ile marka/ürün görsellerinin aynı ekranda yer aldığı yayınla.
JIC - Joint Industry Committee
 • Müşterek Endüstri Komitesi

Kablolu yayın
 • Televizyon içeriğinin kablo aracılığıyla aktarıldığı yayın sistemi
Kampanya
 • Ticari reklamların, ilgili konularına göre ayrı takip edilebilmesi için farklı olarak tanımlanması.
Kanal
 • Karasal, dijital, kablolu, internet vb. üzerinden aktarım sistemleri ile görsel içerik yayınlayan platform.
Kollektif reklam
 • Birden fazla markanın yer aldığı reklamlar.
Kota örneklemesi (quota sampling)
 • Bir ana kitlenin kendi içinde belirli özelliklere göre (ör. demografik değişkenler) alt gruplara ayrılması ve örneklemin bu alt grup koşullarını sağlayan kişi sayısının sınırlandırılması ile kurgulanan örnekleme yöntemi.
Kuşak spot
 • Kuşak içindeki reklamlar.

Leading gap
 • Bir panelistin TV izlemeye başladıktan kumandada kendisini tanımlayan tuşa basana kadar geçen süre.
Light viewer
 • Televizyon izleme sıklık ve süreleri düşük düzeyde olan izleyici grubu.
Live
 • Canlı yayın

Master meter
 • Haneden izleme verilerinin gönderilmesini sağlayan birincil/ana peoplemeter.
Media agency
 • Medya ajansı
Media plan
 • Reklam mesajının doğru hedef kitleye doğru medya ile iletilmesi için tasarlanan planlama.
Media strategy
 • Uygun medya aracılığıyla reklam mesajını tüketiciye etkili şekilde ulaştırmak için geliştirilen strateji.
Medium viewer
 • Televizyon izleme sıklık ve süreleri orta düzeyde olan izleyici grubu.
Migration
 • Göç analizi.  İzleme sırasında kanallar arasındaki geçişin yoğunluğunu analiz eder.
Migration gain
 • Migration sırasında kazanılan kişi sayısı.
Migration loss
 • Migration sırasında kaybedilen kişi sayısı.
Migration net
 • Migration sırasında kazanılan ve kaybedilen kişi sayısı arasındaki fark.
Migration rating
 • Analiz edilen zaman diliminde migration analizine alınan kanalların rating (000) değeri.
Minute attribution
 • Peoplemeter ile yapılan televizyon ölçümünde her bir dakikayı bir hizmet grubuna (örneğin Kanal X) atamak için kullanılan yöntem.
Multiscreen viewing
 • Eş zamanlı olarak birden fazla görsel medya yayınını izleme. Çoklu ekran izlemesi.
Müşterek Endüsri Komitesi
 • Mecra ölçüm yönetiminde mecra kuruluşları, reklam verenler ve ajansların yer aldığı, sacayağı yöntemi olarak da nitelenebilecek oluşum. JIC.

Network
 • Sistem üzerinde kurulu olan ağ
Nil viewer
 • Belirli bir zaman aralığında herhangi bir televizyon izlemesi yapmayan birey.
Nil viewing
 • Belirli bir zaman aralığında herhangi bir televizyon izlemesi yapılmaması.
Non-commercial advertising
 • Ticari olmayan, topluma belli fikirler kazandırmayı ya da olumlu yönde tutum değişikliği hedefleyen reklamlar.
NonContact
 • Teknik bir nedenden ötürü cihazla temas kurulamayan, izleme verisi çekilemeyip raporlamaya dahil olmayan hane.
NonPoll
 • Teknik bir nedenden ötürü izleme verisi çekilemeyip raporlamaya dahil olmayan hane.

OTS - Opportunity to See (average frequency)
 • Belirli bir sayıda yayından (spot, program vs.) kişi başına izlenen ortalama yayın sayısı.
Out of Home Viewing
 • Ev dışında yapılan izleme.

Panel
 • Belirli bir evrendeki bireylerin davranışlarını tahmin etmek ve davranışlarının değişimlerini gözlemleyebilmek için bir araya getirilen, evreni temsil eden örneklem grubu.
Panel kontrol değişkenleri
 • Evren temsiliyeti sağlanabilmesi büyüklükleri kontrol edilen hane betimselleri.
Panel turnover
 • Paneldeki panelist değişim oranı.
Pay per View VOD
 • Talep edilerek ulaşılan içerik bazında ücretlendirilen içerik. (bkz. VOD)
Pay TV
 • Paralı televizyon yayın platformu.
Peak
 • Reyting değerlerinin düzenli olarak en yüksek olduğu zaman aralığı. Primetime.
Peoplemeter
 • Hanenin izleme davranışlarının pasif gözlemi için kullanılan, ses eşleştirme arka planı için veri sağlayan ölçüm cihazı.
Portable meter (personal meter)
 • Bireyin izleme davranışlarının pasif gözlemi için kullanılan, ses eşleştirme arka planı için veri sağlayan, taşınabilir ölçüm cihazı.
Prime time
 • Televizyon izlemenin en yoğun oluğu 20.00-23.00 saatleri arasındaki zaman aralığı. Peak.
Program
 • TV'de, gün boyunca, spotlar dışında görülen tüm yayınlar (haber, dizi, film, yarışma, vb.).
Program sponsorluğu
 • Bir programın başlangıcı, sonu ile program boyunca yayınlanan reklam kuşaklarının başında ve sonunda yayınlanan genellikle 5 saniyelik marka ifadesinin bulunduğu anlaşmalı yayınlar.
Program türü
 • Yayınlanan programın tipolojisi (haber, çocuk programı, yarışma vb.).
PUT (%) - People Using Television
 • Bir zaman dilimi içindeki Total TV'nin sahip olduğu ortalama Rating % değeri. Referans kanal atanmadığında otomatik olarak TTV Rating (000) değerini verir.
PUT (000) - People Using Television
 • Bir zaman dilimi içindeki Total TV'nin sahip olduğu ortalama Rating (000) değeri. Referans kanal atanmadığında otomatik olarak TTV Rating (%) değerini verir.
PVR - Personal Video Recorder
 • Video içeriğini kaydetmek, depolamak ve oynatmak için kullanılan cihaz.

Rassal Örnekleme (random sampling)
 • Bir evren ya da alt evrenden her elemanının seçilme şansını eşit sağlayacak sistematikte örneklem çekimi.
Ratecard
 • Bir iletişim aracının reklam tarifesi, brüt liste fiyatı.
Rating
 • Dakika başına düşen ortalama izleyici sayısı. Bir program veya zaman diliminin Rating (000) değeri her bir dakikadaki izleyici sayılarının toplanıp program veya zaman diliminin toplam süresine (dakika bazında) bölünmesi ile elde edilir.
Rating Point
 • Hedef izleyicinin %1'i.
Raw data
 • Herhangi bir kalite kontrol ve işleme sürecine girmemiş, hanelerden çekilmiş ham veri.
Reach
 • Belirli bir zaman dilimindeki toplam izleyici kitlesi. Reach hesaplamasında kişiler, belirlenen zaman diliminin tamamını bile izlemiş olsalar sadece 1 defa sayılırlar.
Reception share
 • Bir kanalın bir programdan elde ettiği izleyici sayısının, tüm gün yayınlarından elde ettiği izleyici sayısına oranı. Kanalın bir programın yayınından elde ettiği izleyici karlılığını verir.
Reception type
 • Yayın alma şekli (karasal, uydu, kablolu).
Reporting universe
 • Raporlamada temsil edilen evren.
RPD - Return Path Data
 • Bir sistemde (ör. TV yayını), sistemin bir üyesinden sistem sağlayıcıya giden veri.
RTÜK
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.
RVD
 • Reklam verenler Derneği.

Sample
 • Örneklem.
Sample composition
 • Panel kontrol ve/veya temsiliyetinde kullanılan sınıflandırma değişkenlerinin (yaş, cinsiyet, vb.) bütünü.
Sample error
 • Örneklem hatası. Evrenin tamamının incelenmesi (census) yerine, içerisinden belirli kurallar çerçevesinde bir örnek seçilerek incelendiğinde ana kitle değerleri ile örnek değerleri arasında bulunması beklenen fark.
Sanal reklam
 • Yayın sinyalini değiştiren elektronik görüntü sistemlerinin kullanılması yoluyla televizyondaki görüntüye, gerçek mekanla bağlantılı olmayan, reklam yerleştirilmesi. Futbol maçları gibi yayınlarda çıkan logolara sanal reklam adı verilir.
Satellite TV
 • Uydu yayını yapan kanal.
SDTV - Standart Definition TV
 • Düşük tanımlı çözünürlükte yayın oynatma özelliğine sahip televizyon.
Seasonality
 • Mevsimsellik. Çalışma bulgularının çalışma zamanlamasına göre patern eğilimi izlemesidir.
Seasonality index
 • Mevsimsellik endeksi. Bir marka veya kategori satışlarının mevsimlere veya aylara dağılımının % değeri olarak ifadesidir.
Seperatör
 • Reklam başlama ve bitiş yayını (ör. dizi, sinema, eğlence, yarışma başlangıç yayınları)
SES - Sosyo Ekonomik Statü
 • Tüketicilerin sosyo ekonomik özelliklerine göre oluşturulmuş gruplama. Türkiye'de aktif olarak kullanılan TÜAD SES gruplaması öğretim düzeyi, çalışma durumu, çalışılan/çalışılmış(emekli) işe göre belirlenmektedir.
Share
 • Toplam izleyici kitlesinin yüzdesi. Belirli bir zaman diliminde dakika başına düşen ortalama izleyici sayısının, aynı zaman diliminde TOTAL TV'ye ait dakika başına düşen ortalama izleyici sayısına oranlanmasıyla elde edilir.
Slave meter
 • Birden fazla people meter kurulan evlerde ana cihaza (master meter) bağlı olan diğer televizyonlarda takılı ölçüm cihazları.
SOS - Share of Spending
 • Ürün için yapılan harcamanın, toplam sektör harcaması içindeki payı.
Sosyal reklam
 • Kamu spotlarına verilen ad. Reklam kuşağında yayınlanan kamu spotları, kuşak ratingi içinde değerlendirilir.
SOV - Share of Voice
 • Ürünün aldığı GRP'nin, sektördeki toplam GRP içindeki payı.
Sponsor akıllı işaretler
 • Programlar öncesinde yayınlanan, program izleyici kitlesinin belirtildiği yayınlardır.
Sponsor jenerik
 • Reklam kuşağı başında veya sonunda "Reklamlar" kapağı ile marka/ürün görsellerinin aynı ekranda yer aldığı yayınlardır.
Sponsor yayın akışı
 • Gün içinde yapılacak yayınların gösterildiği saat ve program adı bilgisinin bulunduğu yayınlardır.
Spot
 • Program içerisinde ve program aralarında yayınlanan her türlü reklam (ticari reklamlar ve kamu spotları). Advertising spot.
Spot başlangıç saati
 • Yayınlanan reklamın ilk frame'inin göründüğü saat.
Spot güncelleme
 • Tanımlanan spotların müşteri isteklerine göre revize edilmesi.
Spot süresi
 • Yayınlanan reklamın başlangıç ve bitiş frame’i arasındaki süre (reklamın başlangıç ve bitiş frame’leri dahil).
Spot tipi
 • Yayınlanan reklamın tipolojisi (Bir reklam kuşağında yayınlanan ticari reklam 'KUSAK SPOT', program yayını devam ederken ekranın altında 8-10 saniye kadar görülen spot 'CERCEVE REKLAM', ekranda KAMU SPOTU ifadesi ile yayınlanan spot 'SOSYAL REKLAM' tipolojisi ile tanımlanır).
SVOD (Subscription VOD)
 • Talep edilerek ulaşılan sabit ücretlendirilen içerik. (bkz. VOD)

TAM - TV Audience Measurement
 • Televizyon izleme ölçümü.
Tam zamanlı ölçüm
 • Dakikalık periyotlarda ölçüm değerlerinin paylaşıldığı abonelik türü.
Target audience
 • Hedef kitle.
Teaser
 • Ürün ya da üreticiyle ilgili bilgiyi vermeyerek merak uyandırması amaçlanan reklam türü.
Template
 • Kantar Media Instar Analytics programında daha sonra tekrar kullanılmak üzere kaydedilen hazır rapor şablonları.
Tenure
 • Bir panelistin panelde geçirdiği süre.
Terrestrial TV
 • Karasal yayın yapan kanal.
TİAK A. Ş.
 • TİAK Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi. Televizyon izleyici ölçümü yapmak üzere Reklamcılar Derneği, Reklam Verenler Derneği ve ölçülen yayıncı kuruluşların hissedarlığı ile kurulmuştur.
Timeband
 • İncelenmek istenen saat aralığı.
Tipolojik ayraç
 • Önünde kanal jingle’ı ile birlikte 3 saniye ekran paylaşımlı, 5 saniye full sponsor görselli şekilde yapılan sponsorluk uygulaması.
Total Day
 • 1 günlük TTV
Total rating
 • Tüm kanallar için ortalama dakika başına düşen izleyici oranı. Dakika başına düşen ortalama toplam izleme.
TSV - Time Shifted Viewing
 • Bir programın yayın akışını takip eden bir zamanda izlenmesi. Zaman kaydırmalı izleme. Aynı gün izleme (VOSDAL), 7 gün içerisinde izleme, 28 gün içerisinde  izleme gibi farklı göstergeler olarak kullanılır. Raporlaması live izleme ile birlikte yapılır (consolidate viewing).
TTV - Total TV Viewing
 • Araştırmaya katılan hanelerin tüm kanal izlemeleri. Bu izleme göstergersine ölçülmeyen kanallar da dahildir.
TÜAD
 • Türkiye Araştırmacılar Derneği http://tuad.org.tr/
TÜİK
 • Türkiye İstatistik Kurumu http://www.tuik.gov.tr/
Turnover
 • Belirli bir zaman periyodunda (ör. program) kümüle toplam seyircinin aynı süre zarfındaki toplam seyirciye oranı.
TV monitoring
 • Yayın tanımlamalarının tüm program ve spotlar için kodlanma süreci.

Units
 • İzlemeyi farklı biçimlerde ifade eden değişkenler.
Universe
 • Evren
UV - Uncovered Viewing
 • İzleme verisi ulaşan ancak kumanda kullanımı olmaması nedeniyle kişi eşleştirmesi yapılamayan, raporlanmayan izleme.
UV rejection
 • Kumandasız izlemenin belirli bir oranın üzerinde olması durumunda haneden gelen tüm verinin ilgili gün için raporlamaya dahil edilmemesi.
Uydu yayını
 • Uydu sistemleri üzerinden yapılan televizyon yayınları

Viewing
 • İzleme.
Virtualmeter
 • Dijital ortamda erişilen içeriklerin bilgisini takip etmek amacıyla bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi cihazlara kurulan bir yazılım eklentisi.
VOD - Video on Demand
 • Kullanıcıların talep ederek erişim yaptıkları ücretsiz (free), içerik bazında ücretli (pay per view) ya da sabit ücretli (subscription) içerik.
Voice over
 • Dış ses. Bir yayında görünmeyen kişinin ya da anlatıcının sesi.
VOSDAL - Viewing on Same Day as Live
 • Bir yayını, yayınlanma zamanından sonra aynı gün içerisinde kayıttan izleme.
VTA - Veri Toplama Araştırması
 • Popülasyona ait bilinmeyen parametrelerin tahminlemesini yapmak ve panelist aday adaylarını belirlemeye yönelik yapılan baz araştırma. Establishment Survey.

Watermarking
 • Görsel ya da seslere yerleştirilmiş özel işaret veya simgelerle içeriği başka bir kaynakta tespit etme.
Weighted audience
 • Evren temsiliyeti sağlanabilmesi için ağırlıklandırılmış izleyici örneklemi.
Work order
 • İzleme verisinin kalite kontrolü (ör. excessive viewing, uncovered viewing) için oluşturulmuş kurallar ve iş emirleri.

Yarı zamanlı ölçüm
 • 15 dakikalık periyotlarda ölçüm değerlerinin paylaşıldığı abonelik türü.

Zapping
 • Televizyon yayını sırasında izleyicilerin uzaktan kumanda cihazı ile kanal değişikliği yapması.
Zorunlu söküm
 • Panel dengesinin korunması ya da panel yıpranmasının azaltılması için panelist talebi dışında gerçekleştirilen sökümler. Forced turnover.

Copyright © 2017 by TİAK A.Ş.