TV İZLEME ÖLÇÜMÜ

Panel İşlemlerinde Kullanılan Teknik Altyapı
Panel Yapısı

Panelin izleme düzeyine etkisi olan unsurlar “panel kontrol değişkeni” olarak kullanılmaktadır. İzleyici panelinin nüfusun izleme davranışlarını temsil ettiğinden emin olmak için, panel izlemeye en çok etki eden etmenler kullanılarak kontrol edilmektedir. İzleme düzeyleri arasındaki farklılıkları en iyi şekilde açıklayan demografik ya da TV ilintili değişkenlerin belirlenmesinde, standart olarak çok değişkenli analizler kullanılmaktadır. Belirlenen değişkenler panel kontrol prosedürlerine dahil edilerek panelin, çeşitli demografik grupların farklı izleme tercihlerini gerektiği gibi temsil ettiğinden emin olunmaktadır.

Panelist Belirleme

Panelist belirleme aşamasında Veri Tabanı Araştırması’nda görüşülen kişilerin listesi kullanılmaktadır. Bu listeden, birden fazla alt örneklem seti seçilmektedir. Seçilen alt örneklem setlerinin, dağılımları yönünden birbirlerine ve genel Veri Tabanı Araştırması örneklemine benzer olmaları gözetilmektedir. Her bir alt örneklem setinden seçilen adresler, kısa bir zaman içerisinde panelistlerin belirlenmesi için kullanıma sokulmaktadır.

Panele dahil edilemeyen bir adres varsa, bir sonraki örneklem setinde bu adrese denk düşen adres, panele katılmaya çalışılmaktadır. Bu adresteki hanenin, ikame ettiği adreste bulunan haneyle tanımsal olarak benzer demografik özelliklere sahip olması gözetilmektedir. Bu süreç, potansiyel panelist adresleri için tekrar edilmektedir. Adresler, ağırlıklandırılmış bir potansiyel panelist listesinden tesadüfi olarak seçilmektedir. Ağırlık katsayıları, farklı demografi grupları için algılanan nispi önem dereceleri ve hedef değerlerden farklılaşma oranları doğrultusunda belirlenmektedir.

Ağırlıklandırma üç işlevi yerine getirmektedir:

 • Örneklem ve nüfus tahminleri arasındaki farklılıkları düzeltmek,
 • Herhangi bir orantısız dağılımın olması durumunda (mesela coğrafi) örneklemi dengelemek,
 • Başarısız temaslardan kaynaklanan dengesizlikleri düzeltmek.

Böylelikle, özellikleri açısından panele dahil edilmesi zor olan gruplar dahil tüm potansiyel panelistlere eşit seçilme şansı verilmiş olmaktadır. Ağırlıklandırmada, TÜİK’in en son hane ve nüfus tahminleri ve VTA sonucu elde edilen SES (Sosyo Ekonomik Statü) oranları kullanılmaktadır.

Her iki yılda bir güncellenecek olan VTA sayesinde, nüfusun içinde dinamik olan özellikler takip edilerek, potansiyel panelist veri bankası sürekli olarak güncellenmekte, paneldeki haneler, sistemde en fazla yedi yıl kalacak şekilde her yıl en az yüzde onbeş oranında yenilenmektedir.

Panel Yönetimi

Belirlenen panel hanesine, saha teknisyeni cihaz kurulumunu yaparak eğitim vermektedir. Merkezi panel yönetim ekibi tarafından yazılı ve telefonla iletişim sürdürülmektedir. Panel’in nüfusu temsil etme özelliğini en iyi şekilde korumak kalite kontrol sürecinin temel unsurlarından biridir. Panel üyelerinin detaylarının olabildiğince güncel tutulması için Panel ile hedef değerler arasında karşılaştırma yapılarak, bu karşılaştırma sürekli olarak izlenmektedir. Böylelikle Panel’in nüfusu temsil etme özelliği korunmaktadır.

Oluşabilecek herhangi bir dengesizliği düzeltmek üzere; gerekli durumlarda panele belirli özellikte ek haneler dahil etmek ya da gerekenden fazla sayıda olan belirli özellikteki hanelerin panelden çıkarılması gibi uygun aksiyonlar alınmaktadır. Panel evreni ve evrendeki değerlere denk düşen panel hedefleri ve bunun yanısıra TV ortamı ile ilgili detaylar ve yayın alış şekli verisi konuyla ilgili özel yazılımla güncellenmektedir.

Teknolojik Alt Yapı

Ölçüm için kullanılan teknoloji, Gelişmiş Ses Eşleştirme (Yeni nesil AudioMatching teknolojisinde gelinen son nokta‐Enhanced AudioMatching) tekniğini kanal tespit yöntemi olarak kullanan TNS 5000 Serisi PeopleMeter’dır. Panel hanelerine pille çalışır veya taşınabilir TV’ler dışında, hanede çalışır durumda bulunan her televizyona ölçüm cihazı (PeopleMeter) takılmaktadır.

Ses Eşleştirme Sistemi

Geliştirilmiş Ses Eşleştirme sistemiyle evde dinlenen ses sinyalinden (açık olan kanal) sürekli olarak örneklem çekilmekte ve bu örnekler, ölçüm cihazında depolanmaktadır. Araştırma şirketinin ofisinde merkezi bir Referans Havuzu bulunmakta ve raporlanacak tüm kanallara dair ses örnekleri, bu havuzda toplanmaktadır. Referans Havuzuna (Reference Site) alınan örnekler daima yüksek frekansta olmaktadır.

Örnekleri, elektrik kesintisi ya da yayıncı ya da sorgulanan tüm kanalların örneklerini toplamak için kullanılan kablo sistemi kaynaklı hatalara karşı korumak için, farklı bir lokasyonda yedek (back‐up) Referans Havuzu bulundurulmaktadır. Veri toplama aşaması tamamlandıktan sonra, hanelerden toplanan Ses Eşleştirme verisi her gece, Kantar Media veri işleme merkezine gönderilmekte ve orada, merkezi Referans Havuzundaki kanallardan alınmış olan referans örneklerle eşleştirilerek, hangi zamanda hangi TV Kanalının izlendiği belirlenmektedir. Ses Eşleştirme, bir kanal tespit yöntemi olarak, hem analog hem de dijital yayınlarda kullanılabilmektedir.

TNS 5000 Serisi PeopleMeter

TNS 5000 Serisi PeopleMeter veri depolama, hane içi iletişim, hanelerden veri çekim ve panel hanelerinde ekstra kablo döşenmesi ihtiyacını ortadan kaldıran GSM/ GPRS ile iletişim özelliklerine sahiptir.

Hem 5000 Serisi PeopleMeter hem de Audio Matching şu anda dünyada verdikleri pek çok hizmetle kendilerini kanıtlamış ve Ocak 2010’da İngiltere’de başlayan yeni Televizyon İzleyici Ölçümü dönemi için BARB tarafından seçilmiş sistemlerdir.

Tek cihaz kurulumunun yeterli olduğu hanelerde kullanılan ölçüm cihazı aşağıda belirtilen modüllerle desteklenmektedir:

 • Ekranlı ve uzaktan kumandalı alıcı: Bağımsız bir işlemcisi vardır. Panel üyeleri ve konukları ile tüm etkileşimi yürütür.
 • TV ve ilgili diğer cihazların kullanılıp kullanılmadığını ve hangi kanalların izlendiğini tespit eden modül / modüller.
 • Merkezi işlemci ve hafıza: Bilgi depolama ve iletişim yönetiminden sorumludur.
 • Telefon modemi: Ölçüm cihazının, GPRS teknolojisi yolu ile iletişimini sağlayan 9600 b.p.s.’lik bir GSM modemi ya da konvansiyonel telefon hattı ile kullanılan 2400 b.p.s.’lik bir modem.
 • Güç kaynağı.

Birden fazla cihaz kurulumunun gerekli olduğu evlerde, Ana ölçüm cihazı, Yardımcı ölçüm cihazı ile birlikte kullanılmaktadır. Ana ölçüm cihazları, Tekli ölçüm cihazlarıyla kullanılan modüllerin yanısıra aynı hane içindeki diğer televizyonlara takılı olan Yardımcı Ölçüm cihazlarından veri alan şebeke iletişimine (taşıyıcı akım) sahiptir. Yardımcı ölçüm cihazları ise, modemin yanısıra, Tekli Ölçüm cihazlarıyla aynı modüllerle ve ayrıca aynı hane içinde başka bir yerde bulunan Ana Ölçüm cihazına veri aktarımı için şebeke iletişimine (taşıyıcı akım) sahiptir.

Atria Pro Kalite Kontrol ve Panel Yönetim Sistemi

İzleme verisi dosyalarının toplanması, panel ve veri yönetimini bir arada sağlayan Comtel adlı bilgi işlem sistemi kullanılarak yapılmaktadır. Panel üyelerinin panel gerekliliklerine yüksek düzeyde uyumu, izleme bilgisinin hane tarafından doğru şekilde girildiğinden emin olunabilmesi amacıyla Atria Pro sistemi tarafından izlenmektedir. Atria Pro'da hanedeki tüm televizyon ortamı ile ilgili detaylı teknik bilgiler (TV cihazlarının markası ve hanedeki yeri, video kayıt cihazları, kablo ve uydu alıcısı (STB) bilgisi vb.) mevcuttur. Sistemdeki tüm ekipmanların markaları ve hanedeki yerlerine dair kayıt tutulmaktadır.

 • İzleme verilerinin toplanması, düzenlenmesi ve üretimi aşamasında kullanılan Atria Pro sistemi, panel yönetimi için kullanılmakta ayrıca, veri çekiminden, veri düzenlemesine, ağırlıklandırmaya, kalite kontrollerine ve veri tabanı oluşturulmasına kadar tüm veri işleme aşamalarını da gerçekleştirmektedir.
 • Veri toplamak için GPRS/GSM modemleri kullanılmaktadır. GPRS/GSM kapsama alanının olmadığı yerlerde ise sabit hatlar kullanılmaktadır.
 • İzleme verisi, Comtel Kalite Kontrol ve Panel Yönetim Sistemi tarafından, kalite kontrol uygulamalarına tabii tutulmakta, teknik ve davranışsal kontroller için Comtel’in uyarı raporları kullanılmaktadır.

Gerçekleştirilen çok sayıda kalite kontrol uygulamaları aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

 • Uyum düzeyleri
 • İncelenmesi gereken normal ya da tipik olmayan izleme davranışları
 • Veri kalitesi
 • Yayınlanan izleme tahminlerinin toplam nüfusu doğru bir şekilde temsil etmesini sağlamak için, en son raporlanan panel, ufak demografik farklılıkları düzeltmek için rim‐ağırlıklandırma prosedürüne tabii tutulmaktadır.
 • Comtel sistemi ile verilerin doğruluğunun onaylanması ve işlenmesinin ardından, veri dosyaları, Kantar Media izleyici analiz sistemi olan Instar Analytics  sistemine yüklenmek üzere hazırlanmaktadır.

Ölçüm cihazı verisi toplandıktan hemen sonra uygulanacak olan teknik ve davranışsal kontroller için Atria Pro'nun uyarı raporları kullanılmaktadır.

Copyright © 2017 by TİAK A.Ş.