TV İZLEME ÖLÇÜMÜ

TİAK A.Ş. Veri Tabanı Araştırması (VTA)
Veri Tabanı Araştırması, Televizyon İzleyici Ölçüm Paneli’nin kurulumu ve sürdürülmesi için gerekli bilgilerin toplandığı saha araştırmasıdır ve televizyon izlenme ölçümü hizmetine baz teşkil etmektedir. Araştırmanın üç temel amacı bulunmaktadır:
  • Paneli kurmak için gerekli olan nüfus özelliklerinin ve TV izleme davranışını etkileyen diğer değişkenlerin dağılımını tespit etmek,
  • Bu değişkenlerin değişimini takip ederek ölçüm sistemindeki evren tahminlerini güncellemek,
  • Panele eklenecek haneleri seçmek.

Mevcut panel hanelerinin panelden ayrılması durumunda, ikame haneler de Veri Tabanı Araştırması’nın veri tabanı içinden belirlenmektedir.

Veri Tabanı Araştırması Yönetmelik'e uygun olarak yapılmaktadır. Böylelikle, dinamik değişkenler için sağlıklı evren ve panel kontrol hedeflerine ulaşılması ve panel için, sürekli olarak güncellenen bir potansiyel panelist listesi elde edilmesi hedeflenmektedir.

Evren Tanımı ve Örneklem Büyüklüğü

Veri Tabanı Araştırması (VTA) Kantar Media ile başlamış olup başlangıç VTA’sı Kantar Media tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak 17.10.2012 tarihli “Yayın Hizmetlerinin İzlenme Ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına Ve Denetlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca şirketimiz tarafından gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda; Panel’in kurulumu, yönetimi ve televizyon kanallarının karşılaştırmalı izlenme oranları ölçümü ve raporlaması için Kantar Media ile imzalanmış olan sözleşmenin geçerliliği korunmuş, ancak Kantar Media’nın yapmış olduğu VTA’nın ardından gerçekleştirilecek olan yeni VTA’nın ilk yılı için ANAR Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi Ltd. Şti. ile anlaşma imzalanmıştır. Takip eden yıllarda VTA çalışması her yıl, o yıl için anlaşma yapılan şirket tarafından sürdürülmektedir.

VTA Çalışmasını Yapmış Olan Araştırma Şirketleri

Kantar Media - Başlangıç VTA’sı ve Tamamlayıcı VTA
ANAR - 2014
GENAR - 2015
DİYALOG - 2016
VTE - 2018
DİYALOG - 2019 (Kısmi VTA)
GENAR - 2020 (Kısmi VTA)
GENAR - 2022 (Kısmi VTA)
DİYALOG - 2024

Bilindiği üzere, Televizyon İzleyici Ölçümü Panel’i TNS A.Ş. tarafından toplamda 40 ilde kurulmuştur. Televizyon İzlenme Ölçümü Raporlamasının kapsamını teşkil edecek panel hanesinin net 4.000 olması hedeflenmiştir. Diğer yandan Yönetmelik’in 8. Maddesi 1. Bendi’ne istinaden, VTA’nın evreni, “araştırma kapsamındaki tüm yerleşim yerlerinde bulunan yerleşik haneler ve buralarda yaşayan bireyler” olmuştur. (12 Mayıs 2018'de Resmi Gazete'de yayınlanan "YAYIN HİZMETLERİNİN İZLENME VE DİNLENME ORANI ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASINA VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" kapsamında panel evreni "Ölçümün temelini teşkil edecek evren; yerleşim yeri en büyük alt sınırı on bin olacak şekilde araştırma kapsamındaki tüm yerleşim yerlerinde yaşayan hane halklarını kapsar." şeklinde revize edilmiştir.)

Katmanlama, Örnek Noktası ve Hane Seçimi

Veri Tabanı Araştırması’nda

İlk aşama;

Veri Tabanı Araştırması’nın ilk aşaması katmanlamadır. Burada amaç, seçilen örneklemin, ülkenin farklı bölümlerine orantısal olarak dağıtılmasını ve tüm grupları temsil eder nitelikte olmasını sağlamaktır. Bu sebeple, örneklem tasarımı, hane dağılımına oransal olarak yapılandırılmaktadır. Türkiye genelinde ortalama hanehalkı büyüklükleri, her bir ilin kentsel ve kırsal yerleşimleri dahil olmak üzere, büyük farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle, TÜİK tarafından, daha detay coğrafi seviyede hane halkı büyüklüğü tahminleri yapabilmek amacıyla yayınlanan, ilçe ve mahalle bazında hane dağılım bilgisi kullanılmaktadır. Veriler, 40 ilin her birindeki Veri Tabanı Araştırması’nın örneklem büyüklüğü oranlarının ve her bir ilin ilçelerinde seçilecek örnek noktası sayısının belirlenmesinde yeterli olacaktır.

İkinci aşama;

Veri Tabanı Araştırması’nın ikinci aşaması, yine nüfus büyüklüklerine oransal olarak, her bir katman içinde adres bloklarının seçimidir. Her bir katman içerisinde yapılacak seçim için tesadüfi olarak seçilen bir başlangıç noktası ve sistematik bir örneklem aralığı kullanılmaktadır. Bu aşamada kullanılan olan örneklem verisi ve örneklem tasarımı, Türkiye İstatistik Kurumundan temin edilmektedir. Faydalanılmakta olan TÜİK’in 100 haneden oluşan blok verisi, üçüncü tarafların kullanımına açık olmadığından, hane bloklarının seçimleri TÜİK tarafından yapılmaktadır. TÜİK’ten temin edilmiş olan bu hane bilgilerinin gizliliği esastır. VTA’yı yapan şirketin anketlerle ilgili görevlendirme konusundaki yetkilileri dışında hiç bir üçüncü kişinin hane bilgilerine ulaşma imkanı olmayacak şekilde adresler saklanmaktadır.

Görüşmelerin gerçekleştirileceği hanelerin seçimi, 100’lük bloklardan VTA araştırması yapan şirket tarafından, yine tesadüfi bir başlangıç noktası ve sistematik olarak belirlenen bir örneklem aralığı yaklaşımı kullanılarak yapılmaktadır. Veri tabanı araştırmasında kullanılan örneklem verisi ve örneklem tasarımı her yıl, veri tabanı her iki yılda bir güncellenecektir.

Copyright © 2017 by TİAK A.Ş.